YAMATAKA JINDAIZAKURA CHERRY TREE

ยามาทากะ จินไดซากุระ[山高神代桜]

หนึ่งในสามต้นซากุระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น กล่าวกันว่ามีอายุถึง2,000ปี เป็นต้นซากุระใหญ่ยักษ์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นและถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

●นั่งแท็กซี่ 15 นาทีจากสถานี Hinoharu

2763 Yamataka, Mukawa-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps